วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

วัดบวรนิเวศวิหาร ที่เที่ยวกรุงเทพ ชมสถาปัตยกรรม วิจิตรอันงดงาม

วัดบวรนิเวศวิหาร ที่เที่ยวกรุงเทพ ชมสถาปัตยกรรม วิจิตรอันงดงาม

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีความสำคัญ ในประวัติศาสตร์ไทย ในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ มีความงดงาม เหมาะแก่การมาสักการะบูชา กราบไหว้ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต

วัดบวรนิเวศวิหาร ที่เที่ยวกรุงเทพ

วัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งอยู่ที่ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2367-2375 ในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ ทรงเป็นแม่กองก่อสร้าง เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ขณะทรงผนวช ในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ไฮไลท์ภายในวัดนี้ ได้แก่ พระอุโบสถ สร้างตามแบบพระราชนิยม ในรัชกาลที่ 3 มีมุขหน้า ยื่นออกมาเป็นพระอุโบสถ และมีปีกยื่นออกซ้ายขวา เป็นวิหารมุขหน้า เป็นพระอุโบสถ มีเสาเหลี่ยม มีพาไลรอบซุ้มประตู และหน้าต่าง หน้าบันประดับ ด้วยลายปูนปั้น สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ 2 องค์ ซึ่งเป็นพระประธาน คือ พระพุทธสุวรรณเขต (หลวงพ่อโต) ที่อัญเชิญมา จากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี และพระพุทธชินสีห์ อัญเชิญมา จากวิหารทิศเหนือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก พระประธาน ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทั้ง 2 พระองค์ ทรงเคยผนวช ณ วัดแห่งนี้ พระเจดีย์ทอง เจดีย์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ถัดจากพระอุโบสถ ภายในเป็นที่ประดิษญฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ที่องค์พระเจดีย์ มีซุ้มเป็นทางเข้าสู่คูหา 4 ซุ้ม ตรงกลางประดิษฐานพระเจดีย์กาไหล่ทอง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และมีพระเจดีย์ประดิษฐาน

วัดบวรนิเวศวิหาร

ที่อยู่ : วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/WTabMZL7haS3S7y87